Actualiteiten november 2013

Zorgverzekering
Binnenkort valt de nieuwe zorgpolis weer bij u in de bus. Net als voorgaande jaren zitten er weer de nodige premieverschillen tussen de diverse aanbieders. Tevens hebt u mogelijk recht op kortingen op de premie. Vanzelfsprekend dient u te letten op de dekking welke uw verzekering geeft en of deze aansluit bij uw wensen. Kijk dus kritisch naar uw polis, met name de premie en de dekking.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De meeste ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Gezien de behoorlijke premie welke u hier normaliter voor betaalt (wel aftrekbaar!), is het goed om extra aandacht te schenken aan de volgende punten:

Is mijn verzekerd bedrag voldoende of wellicht teveel (in principe niet meer verzekeren dan u nodig heeft om normaal te kunnen leven)?
Wat is de eindleeftijd van mijn polis, mede gezien de gewijzigde pensioenleeftijd (67 jaar)?
Hoeveel wachttijd is er ingebouwd alvorens de polis bij arbeidsongeschiktheid tot uitkering komt? Hebt u eigen kapitaal of wordt bijvoorbeeld een managementfee een groot aantal maanden doorbetaald, dan kunt u deze wachttijd mogelijk verlengen
Ben ik verzekerd op basis van mijn beroep?
Is de premie nog marktconform? Met name hier zien we de laatste tijd een positieve verandering door lagere premies. Op internet kunt u vaak de premies per aanbieder / verzekeraar vergelijken.
Pensioenbrieven
Voor directeur-grootaandeelhouders welke hun pensioen opbouwen in eigen beheer, hebben wij in het verleden pensioenbrieven opgesteld. In verband met de wijziging in de pensioenregels moet er een nieuwe pensioenovereenkomst worden gesloten tussen de B.V. en u. Wij zullen deze pensioenbrief binnenkort voor u opstellen en toezenden. Is uw pensioen reeds ingegaan of bent u geboren voor 1 januari 1950, dan hoeft u geen nieuwe pensioenbrief op te stellen.

Schenkingen
Zoals u wellicht in de media heeft gelezen, kunt u vanaf 1 oktober 2013 een belastingvrije schenking doen van maximaal € 100.000, indien deze schenking door de ontvanger wordt gebruikt voor aankoop of verbouwing van een woning, dan wel voor aflossing van een eigenwoningschuld. Deze schenking mag u aan iedereen doen, dus ook aan derden. Hebt u in het verleden gebruik gemaakt van de zogenaamde eenmalig verhoogde (grote) vrijstelling van ouders aan kinderen, dan komt dit bedrag in mindering op de nieuwe vrijstelling van € 100.000. De leeftijdsgrens voor de ontvanger is hierbij ook verdwenen. De regeling duurt waarschijnlijk tot 1 januari 2015.

Melding hypotheek bij B.V., familie of derden
Leent u geld van uw B.V., familie of derden voor uw eigen woning, dan dient u de lening te melden bij de Belastingdienst. Let op: deze meldingsplicht heeft betrekking op leningen welke zijn afgesloten vanaf 1 januari 2013. Doet u dat niet of bent u te laat, dan vervalt voor dat jaar de aftrek van hypotheekrente. Voor het melden van dergelijke leningen zijn wij u gaarne van dienst.

Btw-aangiften
De ondernemers welke Btw-plichtig zijn (= omzetbelasting), hebben onlangs van de Belastingdienst een schrijven ontvangen met betrekking tot het uitreiken van de aangiftebiljetten. Tot nu toe kreeg u elk aangiftetijdvak het roze aangiftebiljet met acceptgirokaart thuisgestuurd. Vanaf 1 januari 2014 komt dit te vervallen. In december 2013 ontvangt u een schrijven van de Belastingdienst met daarop de data waarvoor u de aangiften dient in te dienen. Op dit schrijven worden tevens de betalingskenmerken van ieder aangiftetijdvak aangegeven. Bewaar dit schrijven dus goed!

Vragen?
Hebt u vragen of opmerkingen met betrekking tot bovenstaande punten, dan zijn wij vanzelfsprekend gaarne bereid tot nadere toelichting.

FlexAccount B.V.
November 2013