Eindejaarstips 2012

inkomstenbelasting

Hypotheekrente eigen woning
Als u een lening aangaat voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, dan kwalificeert deze lening zich als een eigenwoningschuld en is de betaalde rente hierop aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2013 gelden voor deze leningen de aanvullende voorwaarden:

de lening moet in maximaal 30 jaar worden afgelost;
aflossingen vinden plaats volgens een annuïtair of lineair aflossingsschema;
de aflossingen moeten contractueel worden vastgelegd;
de aflossingen moeten daadwerkelijk plaatsvinden.
Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan zal de rente niet aftrekbaar zijn binnen de inkomstenbelasting. Met incidentele betalingsmoeilijkheden wordt – onder voorwaarden – rekening gehouden, zodat u niet meteen uw renteaftrek verliest.

Bovenstaande geldt niet voor de bestaande eigenwoningschulden op 31 december 2012, behoudens de in het volgende onderdeel aangekondigde wijziging.

Hypotheekrente bestaande hypotheken eind 2012
Voor bestaande hypotheken welke thans tegen het hoogste belastingtarief (52%) worden afgetrokken, wordt de aftrek met ingang van 2014 elk jaar met 0,5% verlaagd.

Restschuld bij verkoop woning
Resteert er na de verkoop van uw eigen woning nog een restschuld, dan mag de rente over deze restschuld gedurende 10 jaar nog worden afgetrokken in box 1, dus ten laste van uw inkomen worden gebracht.

Lening van uw B.V. of andere geldverstrekker
Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij uw eigen B.V. of een andere geldverstrekker, dan dient u – voor leningen die zijn afgesloten na 1 januari 2013 – de relevante gegevens over deze lening door te geven aan de Belastingdienst. Wijzigingen van de lening (looptijd, rente, etc.) dient u ook (weer) tijdig door te geven. Voor deze meldingen zal een speciaal digitaal formulier beschikbaar worden gesteld door de Belastingdienst. Geeft u niets door aan de Belastingdienst, dan zal er ook geen renteaftrek worden geaccepteerd.

Kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning
Heeft u voor 31 december 2012 een kapitaalverzekering (KEW) of spaarrekening (SEW) voor de eigen woning lopen, dan gelden de huidige fiscale regels ook na 31 december 2012. De vrijstellingen van deze op te bouwen kapitalen blijven dan in box 1 en worden de komende jaren geïndexeerd.
Sluit men een dergelijke verzekering af vanaf 1 januari 2013, dan valt de waarde van deze verzekering niet meer onder de vrijstellingen in box 1, maar zal deze worden belast in box 3.

Lijfrentepremie betalen in 2012
Premies welke u in 2012 wilt aftrekken, moeten ook daadwerkelijk in 2012 betaald zijn. Zorg derhalve voor tijdige betaling van deze premies.

Schenken en erven

Eenmalig verhoogde schenking
De leeftijdsgrens van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar wordt verhoogd tot 40 JAAR!!. Deze eenmalige schenking bedraagt € 24.144 (2012), terwijl dit bedrag mag worden verhoogd tot € 50.503 indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, aflossing hypotheek, kosten van verbouwing of verbetering van de woning, dan wel voor een studiefonds van het kind.

Heeft uw kind al voor 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling (toen circa € 22.000), dan mag op basis van voornoemde doelen een bedrag van maximaal € 26.156 (2012) worden geschonken aan uw kind(eren). Deze regeling geldt tot 1 januari 2027 en is bestemd voor kinderen welke ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Voor de eenmalig verhoogde schenkingen bent u wel verplicht om een schenkingsaangifte in te dienen, waarop wordt aangegeven dat u van deze eenmalige regeling gebruik maakt.

Normale schenking
Wilt u in 2012 nog aan uw kinderen schenken, dan mag dat belastingvrij tot een bedrag van maximaal € 5.030. U hoeft hiertoe geen schenkingsaangifte in te dienen. Overigens is het vaak verstandig om bij schenkingen op te nemen dat het bedrag buiten iedere gemeenschap van het kind valt.

Schenking aanmerkelijk belang aandelen
Er zijn speciale regelingen voor het schenken van (een deel van) uw aanmerkelijk belang aandelen binnen uw B.V. Indien de vennootschap een materiële onderneming drijft, kan hier gebruik worden gemaakt van de zogenaamde doorschuiffaciliteit.

Schenking onder schulderkenning
Wilt u schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen, maar wilt u niet de beschikkingsmacht over uw vermogen verliezen, dan is een schenking onder schulderkenning een goede optie. Deze optie wordt veelal toegepast om gebruik te maken van de eenmalig verhoogde schenking (zie hiervoor) zonder dat daar direct geldmiddelen overgaan naar de kinderen. Schenkt u op deze manier, dan dient er wel jaarlijks een rente van 6% daadwerkelijk betaald te worden. Het betalen van deze rente is noodzakelijk om de schuld mee te mogen rekenen bij de nalatenschap.
Let op: schenkingen onder schulderkenning moeten middels een notariële akte!

Overdrachtsbelasting
De vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een onroerende zaak wordt per 1 januari 2013 verlengd van 6 maanden naar 3 jaar. Deze tijdelijke regeling zal worden aangehouden tot 1 januari 2015.

ONDERNEMERS

Omzetbelasting privégebruik
In het laatste aangiftetijdvak van het jaar 2012 (maand, kwartaal of jaar) dient u de correcties aan te geven in de BTW-aangiften inzake eigen gebruik goederen, privégebruik telefoon en administratie en de BTW-correctie privégebruik auto.

Bijtelling privégebruik auto en reiskostenvergoeding
Zoals in een eerdere mailing aangegeven, blijven de woon-werkkilometers voor auto’s van de zaak als zakelijke kilometers aangemerkt. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om met een sluitende kilometeradministratie een bijtelling te voorkomen, indien op jaarbasis minder dan 500 kilometer aan privékilometers is gereden. Daarnaast blijven de vergoedingen voor woon-werkverkeer onbelast tegen € 0,19 per kilometer.

Keuze auto zakelijk of privé
Bent u van plan een nieuwe / andere auto aan te schaffen en gebruikt u deze auto zowel zakelijk als privé, dan heeft u de keuze om deze als ondernemingsvermogen of privévermogen aan te merken. Om te berekenen wat voor u de meest voordelige keuze is, kunnen wij u bij deze berekening van dienst zijn / adviseren.

Tekort pensioen eigen beheer
Bouwt u in uw eigen B.V. een pensioen eigen beheer op, maar is de dekkingsgraad beneden de 75% gezakt door “reële” ondernemings- of beleggingsverliezen, dan mag de pensioenreserve eenmalig zonder belastingheffing worden verminderd op de pensioeningangsdatum.
Is uw pensioenuitkering eigen beheer al voor 1 januari 2013 ingegaan, dan mag de reserve met een te lage dekkingsgraad in de jaren 2013 tot en met 2015 worden verminderd.

Investeringsaftrek optimaliseren
Als u in 2012 investeert voor een bedrag van € 306.931 of minder, dan komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Wilt u eind 2012 nog investeren en komt u boven voornoemd bedrag uit, dan is het zinvol om deze investering door te schuiven naar 2013.

Willekeurige afschrijvingen
Startende ondernemers kunnen gebruik maken van de regeling willekeurige afschrijvingen. Hierdoor kunt u sneller of juist minder snel uw investeringen afschrijven.
Als tijdelijke crisismaatregel kunnen investeringen welke zijn gedaan in 2010 en 2011, onder voorwaarden ook willekeurig worden afgeschreven tot een percentage van maximaal 50%. Investeringen in o.a. gebouwen en aan derden ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen vallen buiten deze regeling.

Arbeidsbeloning meewerkende partner
Wilt u met uw meewerkende partner geen V.O.F. of maatschap aangaan, maar hem / haar wel belonen, dan kan dit middels een zogenaamde arbeidsbeloning. Indien deze beloning meer dan € 5.000 op jaarbasis bedraagt, is deze aftrekbaar bij u als ondernemer en belast bij de meewerkende partner. Een dergelijke beloning kan een behoorlijk tariefsvoordeel opleveren.
Let op: de arbeidsbeloning moet wel daadwerkelijk worden betaald in het betreffende boekjaar.

Voorzieningen / uitstellen winst
Als toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum, is het mogelijk een voorziening voor deze kosten op te nemen op de eindbalans van 2012. Voorbeelden zijn saneringskosten, groot onderhoud, garanties op werken en producten of jubileumuitgaven voor het personeel.

Wet Uniformering Loonbegrip 2013
Op 1 januari 2013 wordt de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) ingevoerd. Hierdoor komt er één loonbegrip voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Doelstelling
Enkele doelstellingen van de Wet Uniformering Loonbegrip zijn:

administratieve lastenverlichting voor werkgevers;
duidelijker loonstrook voor de werknemer.
Wat verandert er zoal?

De loonheffing, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ZVW worden over dezelfde grondslag geheven, wat betekent dat over de bijtelling van de auto van de zaak premies werknemersverzekeringen worden afgedragen.
De vergoeding aan de werknemer voor de bijdrage ZVW komt te vervallen en de werkgever draagt de premie rechtstreeks af via de aangifte.
Er bestaat geen werknemersdeel meer voor de premies werknemersverzekeringen.
De franchise voor de WW-premie (Awf) van de werkgever komt te vervallen.
Er blijven ook verschillen bestaan

Loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen wordt nog steeds buiten de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen gehouden.
De werkgever behoudt de mogelijkheid om 50% van de WGA-premie te verhalen op de werknemer.
Er blijven eindheffingen bestaan, die uitsluitend loonheffingplichtig zijn.
Hoe ziet dat er uit?
Een van de gevolgen van deze wijzigingen is dat de salarisstrook voor de werknemer toegankelijker is geworden.

Werkkostenregeling (WKR)
Met ingang van 1 januari 2014 moet u de werkkostenregeling toepassen binnen uw onderneming / salarisadministratie. De bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen komen daarmee te vervallen. Er geldt nu een overgangsregeling waarbinnen u kunt overgaan naar de werkkostenregeling, al zal deze in de regel minder voordelig zijn. Per aparte mailing zullen wij u nog verder berichten over deze nieuwe regeling.

Doorbetaling werknemers bij ziekte
Als werkgever dient u het salaris van een zieke werknemer gedurende 2 jaar door te betalen (het 2e jaar tegen minimaal 70%). Gaat u na of uw ziekteverzuimverzekering op orde is.

Oninbare debiteur
Is het duidelijk dat een debiteur uw factuur niet gaat betalen, bijvoorbeeld door een faillissement, dan kan de reeds afgedragen BTW teruggevorderd worden bij de Belastingdienst. U moet hiertoe een apart verzoek doen, binnen een maand na het aangiftetijdvak waarin duidelijk is dat uw debiteur de factuur niet meer zal betalen.

Bewaarplicht administratie
Er is veel te doen omtrent de bewaarplicht van uw administratie, maar tot op heden bedraagt deze – ongewijzigd – 7 jaar. Permanente stukken (aktes, polissen, pensioenovereenkomsten) mogen niet worden weggegooid. Wordt er BTW teruggevorderd op de aankoop of verbouwing van een pand, dan dient u deze administratie 10 jaar te bewaren in verband met de zogenaamde herzieningsregeling voor de BTW.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Leent u zelfstandigen in voor een bepaalde korte of langdurige klus, zorg dan dat u een verklaring arbeidsrelatie (VAR-verklaring) van deze opdrachtnemer ontvangt, dit voor het juiste kalenderjaar en voor de werkzaamheden waarvoor u deze opdrachtnemer inleent. Daarbij kunt u dan tevens een kopie legitimatiebewijs van de opdrachtnemer bewaren. Met een dergelijke verklaring bent u gevrijwaard van inhoudingsplicht.

Lenen van en aan uw B.V.
Gaat u lenen aan of van uw B.V., zorg dan dat er een leningsovereenkomst aan ten grondslag ligt met zekerheden en rentepercentage. U dient te allen tijde zakelijk te handelen.

Voorkom verliesverdamping
Verliezen uit 2003 zullen per 31 december 2012 verdampen. Heeft u nog compensabele verliezen uit 2003, dan is het aan te raden om eventueel stille reserves in de activa of activiteiten te realiseren, dan wel een voorheen gevormde voorziening vrij te laten vallen. Hiermee voorkomt u (gedeeltelijke) verdamping van het compensabel verlies over 2003.

Verzuimboete
Wanneer de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting of schenkbelasting niet tijdig wordt ingediend, riskeert u een verzuimboete van maar liefst – maximaal – € 4.920.

FlexAccount B.V.
December 2012