EINDEJAARSTIPS / ACTUALITEITEN 2013 / 2014

ONDERNEMERS

Eén rekeningnummer ook voor BTW
Ook voor teruggaven BTW wordt er slechts één rekeningnummer gebruikt. Dit rekeningnummer moet op naam staan van de onderneming. Als u iets moet doen, ontvangt u voor 1 maart bericht van de Belastingdienst.

BTW-aangiften
De ondernemers welke BTW-plichtig zijn (= omzetbelasting), hebben onlangs van de Belastingdienst een schrijven ontvangen met betrekking tot het uitreiken van de aangiftebiljetten. Tot nu toe kreeg u elk aangiftetijdvak het roze aangiftebiljet met acceptgirokaart thuisgestuurd. Vanaf 1 januari 2014 komt dit te vervallen. In december 2013 ontvangt u een schrijven van de Belastingdienst met daarop de data waarvoor u de aangiften dient in te dienen. Op dit schrijven worden tevens de betalingskenmerken van ieder aangiftetijdvak aangegeven.

Omzetbelasting privégebruik
In het laatste aangiftetijdvak van het jaar 2013 (maand, kwartaal of jaar) dient u de correcties aan te geven in de BTW-aangifte inzake eigen gebruik goederen, privégebruik auto, telefoon en administratiekosten.

Investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor (zeer) zuinige auto’s vervalt in 2014. De energie investeringsaftrek (EIA), milieu investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kennen in 2014 een minimaal investeringsbedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel. Dit was € 450. Investeringen voor de EIA, MIA en VAMIL moeten tijdig (binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting) worden aangemeld bij Agentschap NL.

Keuze auto zakelijk of privé
Bent u van plan een nieuwe / andere auto aan te schaffen en gebruikt u deze auto zowel zakelijk als privé, dan heeft u de keuze om deze als ondernemingsvermogen of privévermogen aan te merken. Om te berekenen wat voor u de meest voordelige keuze is, kunnen wij u bij deze berekening van dienst zijn / adviseren.

Pensioenbrieven
Voor directeur-grootaandeelhouders welke hun pensioen opbouwen in eigen beheer, hebben wij in het verleden pensioenbrieven opgesteld. In verband met de wijziging in de pensioenregels moet er een nieuwe pensioenovereenkomst worden gesloten tussen de BV en u. Wij zullen deze pensioenbrief binnenkort voor u opstellen en toezenden. Is uw pensioen reeds ingegaan of bent u geboren voor 1 januari 1950, dan hoeft u geen nieuwe pensioenbrief op te stellen.

Opname vanuit stamrecht BV
Hebt u een stamrecht (goudenhanddruk) BV, dan kunt u in 2014 dit stamrecht in zijn geheel opnemen. De waarde van dit stamrecht wordt voor 80% belast en er wordt geen fiscale boete (revisierente) opgelegd. Overweegt u het stamrecht op te nemen, laat dan eerst berekenen of e.e.a. wel voordelig voor u is. Let er ook op dat 80% van de waarde van het stamrecht wordt belast en niet 80% van de waarde van de BV.

Arbeidsbeloning meewerkende partner
Wilt u met uw meewerkende partner geen V.O.F. of maatschap aangaan, maar hem/haar wel belonen, dan kan dit middels een zogenaamde arbeidsbeloning. Indien deze beloning meer dan € 5.000 op jaarbasis bedraagt, is deze aftrekbaar bij u als ondernemer en belast bij de meewerkende partner. Een dergelijke beloning kan een behoorlijk tariefvoordeel opleveren.

Let op: de arbeidsbeloning moet wel daadwerkelijk worden betaald in het betreffende boekjaar.

Premiekorting jonge werknemers
Vanaf volgend jaar geldt er een premiekorting van maximaal € 3.500 voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde tussen 18 en 27 jaar aannemen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met onze loonadministratie.

Werkkostenregeling (WKR)
Vorig jaar hebben wij gemeld dat de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2014 moet worden toegepast binnen uw onderneming / salarisadministratie. De verplichte invoering van de WKR is uitgesteld tot 1 januari 2015. De bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen kunnen dus ook in 2014 worden toegepast. Er geldt nu een overgangsregeling waarbinnen u kunt overgaan naar de werkkostenregeling, al zal deze in de regel minder voordelig zijn.

Stel dividenduitkering uit tot 2014
Bent u voornemens een dividenduitkering vanuit uw BV te doen, stel dit dan uit tot 2014. Het dividend wordt belast in box 2 en voor de eerste € 250.000 geldt in 2014 een tarief van 22% i.p.v. 25%. Dit tarief zal alleen gelden in 2014. Overleg voordat u een dividenduitkering gaat doen met uw klantmanager. Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo moet er voldoende vermogen overblijven om aan pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Regel de overgang naar IBAN
Per 1 februari 2014 worden alle bankrekeningnummers vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). Pas hiervoor tijdig uw softwarepakketten, facturatiesysteem, briefpapier en/of website aan.

Oninbare debiteur
Is het duidelijk dat een debiteur uw factuur niet gaat betalen, bijvoorbeeld door een faillissement, dan kan de reeds afgedragen BTW teruggevorderd worden bij de Belastingdienst. U moet hiertoe een apart verzoek doen, binnen een maand na het aangiftetijdvak waarin duidelijk is dat uw debiteur de factuur niet meer zal betalen.
U mag dit niet “creatief” oplossen door een creditfactuur op te stellen.

Lenen van en aan uw BV
Gaat u lenen aan of van uw BV, zorg dan dat er een leningsovereenkomst aan ten grondslag ligt met zekerheden en rentepercentage. U dient te allen tijde zakelijk te handelen.

PARTICULIEREN

Inkomstenbelasting
Belastingdienst gebruikt één rekeningnummer In verband met fraudebestrijding, gaat de Belastingdienst per belastingplichtige nog slechts één rekeningnummer gebruiken voor het uitbetalen van inkomstenbelasting en diverse toeslagen. Dit nummer moet op naam staan van de belastingplichtige. Indien er geen of meerdere rekeningnummers van u bekend zijn bij de Belastingdienst, dan ontvangt u hierover automatisch bericht. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Vraag nog snel uw belastingteruggave 2008 aan
Tot en met 31 december 2013 is het nog mogelijk een belastingteruggave over 2008 aan te vragen. Vanaf 1 januari 2014 vervalt het recht op een teruggave over 2008. Denkt u en/of uw partner recht te hebben op een teruggave inkomstenbelasting 2008, laat dit dan door ons berekenen. Dit geldt mogelijk ook voor uw kinderen die een vakantiebaantje hebben gehad waarbij loonheffing is ingehouden.

Hypotheekrente eigen woning
Als u in 2013 een lening bent aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, bij familie, vrienden, uw eigen BV of een buitenlandse bankinstelling, dan moet u dit tijdig (vóór het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 maar uiterlijk op 31 december 2014) met een speciaal (digitaal) formulier melden bij de Belastingdienst. Zonder deze tijdige melding bestaat er geen recht op aftrek van de betaalde rente, kwalificeert deze lening zich niet als een eigenwoningschuld en is de betaalde rente hierop niet aftrekbaar.

Vooruitbetaling van hypotheekrente
Bereikt u in 2014 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden onder een lager belastingtarief in 2014, betaal dan nog dit jaar de rente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2014. De rente is dan over 2013 aftrekbaar tegen een hoger tarief. Let op, maakt u hier gebruik van, laat dan de voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2014 aanpassen.

Restschuld bij verkoop woning
Resteert er na de verkoop van uw eigen woning nog een restschuld, dan mag de rente over deze restschuld gedurende 10 jaar nog worden afgetrokken in box 1, dus ten laste van uw inkomen worden gebracht.

Lijfrentepremie betalen in 2013
Premies welke u in 2013 wilt aftrekken, moeten ook daadwerkelijk in 2013 betaald zijn. Zorg derhalve voor tijdige betaling van deze premies.


Zorgkosten
De aftrekbaarheid van zorg-/ziektekosten wordt in 2014 verder beperkt. Zo zijn in 2014 niet meer aftrekbaar: scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen (o.a. trapliften). Mogelijk komt u nog wel in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Periodieke giften aan goede doelen
Giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt echter een drempel. Er is geen drempel indien u zich verplicht, middels een notariële akte, om jaarlijks (minimaal 5 jaar) een bedrag te schenken. Vanaf 1 januari 2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris. De schenking moet wel in een overeenkomst worden vastgelegd. De Belastingdienst zal hiervoor binnen enkele maanden een model-schenkingsovereenkomst ter beschikking stellen via de website.

Elektronisch bankieren
Het komt steeds vaker voor dat mensen elektronisch bankieren en geen bankafschriften meer ontvangen. Dit kan problemen geven op het moment dat de bijv. de Belastingdienst vraagt om betalingsbewijzen. Elektronische afschriften zijn meestal niet onbeperkt te bekijken. Print de afschriften (ook spaarrekeningen) uit, of sla ze op.

SCHENKEN EN ERVEN

Schenkingen
Zoals u wellicht in de media heeft gelezen, kunt u vanaf 1 oktober 2013 een belastingvrije schenking doen van maximaal € 100.000, indien deze schenking door de ontvanger wordt gebruikt voor aankoop of verbouwing van een woning, dan wel voor aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld bij eerdere verkoop van een woning. Deze schenking mag u aan iedereen doen, dus ook aan derden. Hebt u in het verleden gebruik gemaakt van de zogenaamde eenmalig verhoogde (grote) vrijstelling van ouders aan kinderen, dan komt dit bedrag in mindering op de nieuwe vrijstelling van € 100.000. De leeftijdsgrens voor de ontvanger is hierbij ook verdwenen. De regeling geldt tot en met 31 december 2014.

Normale schenking
Wilt u in 2013 nog aan uw kinderen schenken, dan mag dat belastingvrij tot een bedrag van maximaal € 5.141. Ook kunt u schenken aan kleinkinderen en anderen. Hiervoor geldt een vrijstelling in 2013 van € 2.057. U hoeft hiertoe geen schenkingsaangifte in te dienen. Overigens is het vaak verstandig om bij iedere schenking op te nemen dat het bedrag buiten iedere huwelijkse gemeenschap van het kind valt. Bij de schenking dient u dan te vermelden: “De uitsluitingsclausule is van toepassing”.

Schenking onder schulderkenning
Wilt u schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen, maar wilt u niet de beschikkingsmacht over uw vermogen verliezen, dan is een schenking onder schulderkenning een goede optie. Deze optie wordt veelal toegepast om gebruik te maken van de eenmalig verhoogde schenking (zie hiervoor) zonder dat daarbij direct geldmiddelen overgaan naar de kinderen.
Schenkt u op deze manier, dan dient er wel jaarlijks een rente van 6% daadwerkelijk betaald te worden. Het betalen van deze rente is noodzakelijk om de schuld mee te mogen rekenen bij de nalatenschap.

Let op: schenkingen onder schulderkenning moeten middels een notariële akte!