Eindejaarstips 2014/2015

INKOMSTENBELASTING

Vervallen heffingskortingen

Vanaf 1 januari 2015 komen de alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting te vervallen. Met name de alleenstaande ouderkorting kan voor een behoorlijk fiscaal nadeel zorgen. Voor alleenstaande ouders die kinderalimentatie ontvangen of betalen, verwijzen wij u naar het kopje ”kinderalimentatie”.

Aanvragen of aanpassen toeslagen

De hoogte van de toeslagen kan veranderen. Oorzaak hiervan kan zijn uw persoonlijke situatie, uw inkomen of de nieuwe regels omtrent de toeslagen. Laat tijdig bekijken of u recht heeft op toeslagen en hoeveel toeslag u dient te ontvangen. De Belastingdienst gaat vaak uit van oude gegevens, hetgeen tot ongewenste verrassingen kan leiden. Toeslagen welke veel voorkomen zijn de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Ouderentoeslag box 3

Met ingang van 1 januari 2016 zal de ouderentoeslag in box 3 vervallen. Dit betekent dat het heffingsvrijvermogen voor AOW-gerechtigden met een klein pensioen lager wordt en men sneller belasting in box 3 zal moeten betalen. Belangrijker is echter dat dit ook gevolgen heeft voor de toeslagen vanaf 2016, in het bijzonder de huurtoeslag. Voor de berekening van de huurtoeslag werd – als vermogenstoets – ook uitgegaan van de vrijstelling box 3 inclusief ouderentoeslag. Door het vervallen van deze ouderentoeslag heeft u wellicht geen recht meer op (met name) huurtoeslag vanaf 2016. U kunt dit voorkomen door te gaan schenken, mogelijk nog in 2014.

Restschuld eigen woning

Heeft u bij de verkoop een restschuld eigen woning overgehouden, dan mag u de rente over deze schuld nog gedurende 15 jaar(!) aftrekken.

Verhuisregeling eigen woning

Vanaf 2015 wordt de verhuisregeling voor de aftrek hypotheekrente eigen woning verlengd van 2 naar 3 jaar. Dit houdt in dat u de hypotheekrente van de leegstaande, voor verkoop bestemde woning, kunt aftrekken naast de rente van de nieuwe woning.

Lenen van B.V. voor eigen woning

Heeft u voldoende middelen in de B.V., dan kan het voordelig zijn om een lening voor de eigen woning vanuit de B.V. te verstrekken. Met deze lening kunt u de hypotheek bij de bank geheel of gedeeltelijk aflossen. Let daarbij wel op eventueel verschuldigde boeterente. Er moet wel een zakelijke overeenkomst worden opgemaakt. Overigens kunt u deze geldmiddelen ook gebruiken voor leningen aan derden (bijvoorbeeld uw kinderen).

Melden lening eigen woning (B.V.) aan Belastingdienst

Heeft u een lening verstrekt vanuit uw B.V. aan privé ten behoeve van de eigen woning, dan dient u deze lening vanaf 2013 te melden (reseigneringsplicht) bij de Belastingdienst. Hiervoor kunt u een formulier downloaden bij de Belastingdienst. Geeft u de lening niet of niet tijdig door, dan is de betaalde rente niet aftrekbaar. Deze meldingsplicht geldt niet als u met uw B.V. een hypothecaire lening overneemt van de bank. In dit geval is er geen sprake van een nieuwe lening, maar van het oversluiten van een lening.

Oversluiten hypotheek

Door de lage hypotheekrente kan het voordelig zijn uw hypotheek over te sluiten naar een lagere rente. Denk daarbij wel aan de verschuldigde boeterente. Deze kan behoorlijk hoog zijn. Laat u goed informeren!

Uitkering dividend

Wilt u dividend uitkeren vanuit de B.V. naar privé, dan kunt u dit in 2014 nog doen tegen een tarief van 22%!! Bij een uitkering betaalt u direct 15% via de B.V. en de resterende 7% wordt via de aangifte inkomstenbelasting afgedragen. Vanaf 2015 wordt het percentage weer 25%. Dividend kan uitgekeerd worden om bijvoorbeeld uw schuld aan de B.V. te verminderen of de overtollige gelden in de B.V. naar privé over te hevelen. Om überhaupt te mogen uitkeren, dient uw B.V. wel een positief eigen vermogen te bezitten. Daarnaast moet uiterst zorgvuldig gekeken worden naar de nieuwe “uitkeringstoets”. Indien gewenst lichten wij u deze gaarne toe.

Opname stamrecht

Heeft u in het verleden bijvoorbeeld een afkoopsom van uw ex-werkgever in een stamrecht gestort, dan kunt u dit in 2014 nog afrekenen tegen 80% van de waarde van het stamrecht. Let op dat het afkoopbedrag van dit stamrecht bovenop uw overig inkomen over 2014 komt, zodat u vaak al snel 52% belasting zult betalen over een deel van dit stamrecht. Per saldo betaalt u hierover dan 41,6% belasting (80% van € 52%).

Opname levensloopregeling

Indien u nog gebruikt maakt van de overgangsregeling voor de levensloopregeling, dan kunt u in 2015 dit levenslooptegoed afkopen tegen 80% van de totale waarde. Daarnaast kunt u de levensloopkorting toepassen over de jaren waarin u gespaard heeft binnen dit product (ook de jaren waar geen inleg meer heeft plaatsgevonden). Over het tegoed dat is opgebouwd na 1 januari 2013 betaalt u gewoon 100%.

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Vanaf 2015 komt de aftrekpost kinderalimentatie levensonderhoud kinderen te vervallen. Hierdoor vervalt voor veel gescheiden ouders een behoorlijke aftrekpost (de kinderalimentatie). Aangezien de alimentatiebetaler er netto op achteruit gaat, kan het handig zijn om hierover in gesprek te gaan met de ex-partner. Bij vaststelling van de hoogte van deze alimentatie werd destijds wel rekening gehouden met het belastingvoordeel.

Inlevertermijn aangifte inkomstenbelasting 2014

Anders dan voorgaande jaren hoeft u de aangifte inkomstenbelasting 2014 pas vóór 1 mei 2015 (was voorheen 1 april) in te leveren. Vanzelfsprekend zorgen wij automatisch voor het aanvragen van uitstel voor inlevering indien uw aangifte na 1 mei 2015 wordt samengesteld.

LOONBELASTING

Verplichte overgang naar werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Binnen de WKR is alles wat vergoed en verstrekt wordt aan een werknemer loon, maar bestaat er een vrije ruimte, een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen voor een aantal voorzieningen op de werkplek.

De vrije ruimte – een ruimte waar geen onderbouwing voor de verstrekking nodig is – bedraagt in 2015 1,2% van het totale fiscale jaarloon. Alle vergoedingen of verstrekkingen welke boven deze vrije ruimte komen en niet vallen onder de noemer gerichte vrijstelling of nihilwaardering, worden belast bij werkgever met een eindheffing van 80%!! Dit kan voor een aantal werkgevers grote gevolgen hebben. Denk daarbij aan de – meestal niet onderbouwde – onkostenvergoedingen die aan werknemers (ook de DGA zelf) worden verstrekt. Wij verwijzen u voor deze werkkostenregeling naar onze eerdere mailing (zie onze site) en naar het onlangs ontvangen schrijven.

Afrekening werkkostenregeling

Zoals hiervoor aangegeven, dient u over het bedrag dat de vrije ruimte binnen de WKR overschrijdt een eindheffing te betalen van 80%. Deze afdracht dient te worden gedaan in het 1e aangiftetijdvak na afloop van het boekjaar. Voor 2015 zal de afdracht derhalve in de aangifte loonheffing over januari 2016 verwerkt dienen te worden.

VAR wordt BGL

Voor de beoordeling van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer werd veelal de verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruikt. Deze VAR komt in de loop van 2015 te vervallen en wordt – zeer vermoedelijk – vervangen door de “Beschikking geen loonheffing (BGL)”. Blijf als opdrachtgever elk jaar wel vragen naar de VAR of BGL van uw opdrachtnemer om u zo in te dekken tegen onverwachte claims op het gebied van sociale premies en loonbelasting. Heeft u als opdrachtnemer een VAR over 2014, dan is deze ook geldig voor het jaar 2015!

Auto van de zaak – bijtelling

Bent u in loondienst en heeft u een auto van de zaak, dan dient de bijtelling via de salarisadministratie te lopen. Bij wijziging van de auto dient u eraan te denken dit door te geven aan uw loonadministrateur. Ook moet beoordeeld worden wat het bijtellingspercentage van uw auto is. Deze percentages worden met ingang van 2015 veelal weer gewijzigd.

Fiets van de zaak

Tot en met 31 december 2014 kunt u of uw personeel nog gebruik maken van de regeling voor de fiets van de zaak. Deze regeling is mogelijk indien de werknemer minimaal de helft van de werkdagen op de fiets naar het werk gaat. De maximale vergoeding bedraagt € 749. Vanaf 1 januari 2015 zal een fiets van de zaak nog verstrekt kunnen worden binnen de fiscaal vaak minder aantrekkelijke werkkostenregeling (WKR).

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Vanaf 2015 zal – in fases – de Wet Werk en Zekerheid in gang treden. Deze wetgeving richt zich o.a. op de (tijdelijke) arbeidscontracten, transitievergoedingen (bij ontslag) en de termijn WW-uitkering. In de loop van 2015 zullen wij hier nog nader op terugkomen. Vanzelfsprekend kan onze loonafdeling u bij de bewaking van een aantal verplichtingen, die uit deze wetgeving voortkomen, van dienst zijn. Vooralsnog verwijzen wij u naar onze site waar deze regeling op 4 juli 2014 (kopje “Nieuws”) al werd toegelicht.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voorkom verliesverdamping

Verliezen uit 2005 en eerdere jaren gaan per 31 december 2014 verdampen. Laat goed bezien of het wellicht toch nog mogelijk is (een deel van) deze verliezen te verrekenen door bijvoorbeeld stille reserves in de activa te realiseren.

Voorlopige verliesverrekening aanvragen

Kan een verlies in het laatste boekjaar verrekend worden met de winsten over het vorige jaar, dan kan er een verzoek aan de Belastingdienst worden gedaan om 80% van dit verlies alvast te verrekenen en zodoende sneller een gedeelte van de teruggaaf te ontvangen. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op.

Fiscale eenheid

Laat beoordelen of de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in stand moet blijven, dan wel of het verstandig is alsnog een fiscale eenheid aan te vragen. Dit kan met name het geval zijn bij grote winsten (fiscale eenheid ontbinden) of horizontale verliesverrekening tussen de onderlinge B.V.’s (fiscale eenheid aangaan).

Pensioenopbouw bij eigen B.V.

U kunt ervoor kiezen om een pensioen bij uw eigen B.V. te gaan opbouwen. De opbouw van het pensioen is voor de B.V. aftrekbaar, waardoor u een liquiditeitsvoordeel kunt behalen. Vanzelfsprekend heeft een dergelijke opbouw ook een groot aantal verplichtingen en brengt het mogelijk ook risico’s met zich mee. Laat u zich hierover van tevoren goed adviseren.

Uitkering dividend

Voor dividenduitkeringen verwijzen wij u naar het onderdeel “inkomstenbelasting”.

SCHENKEN EN ERVEN

Belastingvrij schenken tot € 100.000

Tot 1 januari 2015 kunt u nog gebruik maken van een belastingvrije schenking aan derden (niet per se familie), indien de ontvanger deze schenking gebruikt voor aflossing, verbetering of verbouwing van zijn / haar eigen woning. Ook het kwijtschelden van een deel van een lening welke u heeft verstrekt aan een derde – en deze is besteed aan de eigen woning – komt voor deze regeling in aanmerking. Van de schenking dient wel tijdig aangifte gedaan te worden.

Reguliere schenkingsvrijstelling

Naast voornoemde schenking kunt u ook jaarlijks de reguliere schenkingen doen:

  • aan kinderen een bedrag van € 5.229 per kind (tarief 2014);
  • aan kleinkinderen of derden € 2.092;
  • aan kinderen van 18 t/m 39 jaar eenmalig € 25.096;
  • aan kinderen van 18 t/m 39 jaar eenmalig € 52.281 indien deze schenking wordt besteed aan aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, aflossing van een eigen woningschuld of voor een kostbare studie of opleiding.
Tijdige aangifte schenking

Heeft u in 2014 een schenking verricht, dan dient van deze schenking vóór 1 maart 2015 aangifte gedaan te worden. Uitzondering hierop is als u een schenking van maximaal € 5.229 heeft verricht aan uw kinderen of maximaal € 2.092 aan derden.

OMZETBELASTING

Correctie privégebruik in laatste aangifte opnemen

In het laatste aangiftetijdvak over 2014 dient u de correcties BTW voor privégebruik op te nemen. Met name het privégebruik auto is hierin een veelvoorkomende correctie. Heeft u een auto van de zaak en bent u BTW-plichtig, dan dient u 2,7% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto aan BTW af te dragen. Is de auto inmiddels 5 jaar in gebruik binnen uw onderneming, dan bedraagt het percentage 1,5%. Als er bij de aanschaf van de auto geen BTW is geclaimd (marge-auto), dan kan ook worden volstaan met een correctie van 1,5% over de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Suppletieaangifte BTW

Zoals eerder door ons aangegeven is de Belastingdienst volop bezig met de controle op de BTW- afdrachten. Aan het einde van ieder boekjaar maken wij een herrekening van de BTW en wordt er een zogenaamde suppletieaangifte ingediend voor het verschil. Gezien de verscherpte controle is het dan ook voor iedere ondernemer zaak om het juiste bedrag aan BTW af te dragen. Dit voorkomt forse naheffingen en boetes!!

BTW oninbare vorderingen

Heeft u oninbare vorderingen, vraag dan de afgedragen BTW hierover terug. Let op: hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Draagt u over een boekjaar minder dan € 1.883 aan omzetbelasting af (na aftrek voorbelasting), dan heeft u mogelijk recht op gehele of gedeeltelijke teruggaaf van deze afgedragen omzetbelasting door toepassing van de KOR. Deze regeling geldt overigens niet voor rechtspersonen (B.V.’s, stichtingen, enz.).

BTW-tarief arbeidsloon renovatie en herstel woningen

Wordt uw bestaande woning (ouder dan 2 jaar) gerenoveerd of verbouwd, dan mag de aannemer / klusser tot 1 juli 2015 6% BTW hanteren op het arbeidsloon in plaats van 21%. Dit betreft de verlenging van de reeds bestaande regeling. Voor materialen dient gewoon 21% BTW betaald te worden.

ALGEMEEN

Belastingrente

Voor zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting betaalt u over de verschuldigde bedragen belastingrente. Deze belastingrente bedraagt thans 4% voor de inkomstenbelasting en 8,15% voor de vennootschapsbelasting. U kunt deze rente (deels) voorkomen door uw voorlopige aanslag tijdig aan te passen c.q. aan te vragen. De rentetermijn gaat 6 maanden na afloop van het belastingjaar in. Voor 2014 gaat de belastingrente dus lopen vanaf 1 juli 2015.

Naheffingen inkomstenbelasting 2014

Zoals onlangs uitgebreid in het nieuws is geweest (zie ook onze recente mailing hiertoe), kunnen veel mensen rekenen op een naheffing inkomstenbelasting 2014. Voor deze betaling zal er 4 maanden extra uitstel worden verleend door de Belastingdienst (naast de 6 weken normale betalingstermijn) en wordt er over deze periode geen invorderingsrente in rekening gebracht.

Flex-app

Reeds enige tijd is ook de Flex-app in gebruik. U kunt deze app gratis downloaden binnen de bekende app-stores. Met deze app kunt u ook via uw smartphone of tablet uw accorderingen regelen of uw elektronisch dossier op FlexAccount Online inzien.

Rechtstreekse nummers medewerkers FlexAccount B.V.

Ter herinnering delen wij u mede dat een groot aantal medewerkers van FlexAccount B.V. via rechtstreekse telefoonnummers bereikbaar is. Voor u kan het makkelijk zijn dat u betreffende medewerker direct aan de lijn krijgt. De nummers staan vermeld bij de afzendergegevens onder ieder mailbericht. Maak gebruik van deze nummers voor een snellere behandeling!!

Goede doelen 2014

Zoals bekend doen wij vanuit FlexAccount B.V. niet aan kerst- en nieuwjaarskaarten, maar besteden wij deze gelden aan goede doelen. Voor 2014 worden de volgende goede doelen een warm hart toegedragen:

  • etentje voor de vrijwilligers van de voedselbank die zich belangeloos inzetten voor deze club;
  • babykleding voor jonge (alleenstaande) moeders die in een opvang hiervoor zitten;
  • verstrekken van speelgoed aan kinderen welke normaliter niets krijgen.
Sluiting kantoor tijdens de feestdagen

Ons kantoor is op 24 december en 31 december 2014 vanaf 16.00 uur gesloten. Op vrijdag 2 januari 2015 zal ons kantoor de gehele dag gesloten zijn. De overige werkdagen is ons kantoor geopend tijdens de normale kantooruren van 08.30 uur tot 17.00 uur.

FlexAccount B.V.
December 2014