Wet werk en zekerheid

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.

Maatregelen Wet werk en zekerheid
Per 1 januari 2015

U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
Om de keten van contracten te doorbreken moet een werknemer 6 maanden (i.p.v. 3 maanden) uit dienst zijn.
Voor jongeren onder de 18 jaar gelden afwijkende afspraken.
De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.
Per 1 juli 2015

De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag.
Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn.
Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen.
Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.
Per 1 januari 2016

De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.
Bovengenoemde maatregelen, die voortkomen uit de Wet werk en zekerheid, vragen om de nodige aandacht.

Indien u in de toekomst te maken krijgt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld bij het aangaan van, het verlengen van of het beëindigen van een overeenkomst voor bepaalde tijd) zult u hiervan goed op de hoogte moeten zijn!