Eindejaarstips 2015/2016

INKOMSTENBELASTING

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Vanaf 2016 wordt  – indien het nieuwe belastingplan wordt aangenomen – de een na hoogste belastingschijf in de inkomstenbelasting (42%) verhoogd van € 57.585 naar € 66.000. Dit klinkt heel leuk, maar dit kan ook leiden tot een lager belastingvoordeel. Uw aftrekposten boven een inkomen van € 57.585 worden vanaf 2016 dan te gelde gemaakt tegen 42% in plaats van 52%. Voor met name directeuren-grootaandeelhouders zullen wij nog berekenen of het  fiscaal voordelig is om het salaris met ingang van 2016 te verhogen. De verruiming van de derde belastingschijf zal dan ook een lagere voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2016 opleveren.

Afkoop lijfrente

Wilt u een lijfrente afkopen, dan is dit fiscaal meestal niet erg aantrekkelijk. Met name door de extra te betalen revisierente (20% van de bruto uitkering), naast de normale loonheffing, blijft er netto weinig van over. Bent u toch genoodzaakt om een dergelijke polis voortijdig af te kopen, dan hoeft u alleen belasting te betalen over de uitgekeerde bruto bedragen. Voorheen was dit over tenminste de ingelegde premies, hetgeen bij een verlies op deze inleg nog meer ellende met zich meebracht. Bij afkoop van kleine lijfrenten (lager dan € 4.242) is geen revisierente verschuldigd.

Betaling lijfrente / fiscaal banksparen

Wilt u uw inkomen over 2015 nog verlagen middels een storting in een lijfrente- of bankspaarproduct, zorg dan dat de betaling hiervan voor 31 december 2015 is afgeschreven. Alleen dan is de premie  in 2015 aftrekbaar.

Aanvragen of aanpassen toeslagen

De hoogte van de toeslagen kan veranderen. Oorzaak hiervan kan zijn uw persoonlijke situatie, uw inkomen of de nieuwe regels omtrent de toeslagen. Laat tijdig bekijken of u recht heeft op toeslagen en hoeveel toeslag u dient te ontvangen. De Belastingdienst gaat vaak uit van oude gegevens, hetgeen tot ongewenste verrassingen kan leiden. Toeslagen welke veel voorkomen zijn de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Ouderentoeslag box 3

Met ingang van 1 januari 2016 zal de ouderentoeslag in box 3 vervallen. Dit betekent dat het heffingsvrije vermogen voor AOW-gerechtigden met een klein pensioen lager wordt en men eerder belasting in box 3 zal moeten betalen. Belangrijker is echter dat dit ook gevolgen heeft voor de toeslagen vanaf 2016, in het bijzonder de huurtoeslag. Voor de berekening van de huurtoeslag werd – als vermogenstoets – ook uitgegaan  van de vrijstelling box 3 inclusief ouderentoeslag. Door het vervallen van deze ouderentoeslag heeft u wellicht geen recht meer op – met name – de huurtoeslag vanaf 2016. Uw vermogen mag op 1 januari 2016 niet meer bedragen dan € 24.437 per persoon. Het kwijtraken van de huurtoeslag kunt u voorkomen door nog voor 1 januari 2016 een bedrag te schenken, zodat u binnen voornoemde bedragen blijft! 

Afkoop levenslooptegoed

Heeft u nog een levenslooptegoed, dan kunt u dit nog tot uiterlijk 31 december 2015 afkopen tegen 80% van het tegoed. Het uitgangspunt is het tegoed op 31 december 2013, de aanwas daarna wordt tegen 100% belast.

Verlagen vermogen box 3

Heeft u nog een belastingaanslag over 2014 liggen welke u met 4 maanden extra mag voldoen, dan kan het gezien de lage rentestand voordelig zijn deze nog voor 31 december 2015 te betalen. Deze betaling verlaagt uw vermogen in box 3. De inkomstenbelasting zelf is namelijk niet als schuld aftrekbaar in box 3.

Restschuld eigen woning

Heeft u bij de verkoop een restschuld eigen woning overgehouden, dan mag u de rente over deze schuld nog gedurende 15 jaar(!) aftrekken.

Lenen van B.V. voor eigen woning

Heeft u voldoende middelen in de B.V., dan kan het voordelig zijn om een lening voor de eigen woning vanuit de B.V. te verstrekken. Met deze lening kunt u de hypotheek bij de bank geheel of gedeeltelijk aflossen. Let daarbij wel op eventueel verschuldigde boeterente. Er moet wel een zakelijke overeenkomst worden opgemaakt. Overigens kunt u deze geldmiddelen ook gebruiken voor leningen aan derden (bijvoorbeeld uw kinderen). Let op: tot en met het jaar 2015 dient u dergelijke leningen tijdig aan te melden bij de Belastingdienst om de fiscale aftrekbaarheid te behouden. Dit geldt ook voor wijzigingen  / aanvullingen op reeds bestaande leningen. Vanaf 2016 dient deze melding via de aangifte inkomstenbelasting gedaan te worden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015 indien u nog investeringen wenst te doen. Investeert u voor tenminste € 2.300 op jaarbasis, dan kunt u 28% van deze investering in mindering brengen op uw belastbare winst. Haalt u het bedrag in 2015 niet, dan kan het ook voordelig zijn de investering door te schuiven naar 2016, in welk jaar u wellicht wel het minimum investeringsbedrag haalt.  Let op: niet alle investeringen komen voor deze regeling in aanmerking.

Energiebesparende investeringen

Vanaf 2016 gaat de energie-investeringsaftrek omhoog van 41,5% naar 58%. Wilt u gaan investeren in dergelijke zaken, dan kan het lonen deze investering uit te stellen tot 2016. Denk wel aan de tijdige aanvraag van de energie-investeringsaftrek (EIA). Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Aanschaf auto in 2015 of 2016

Bent u van plan om binnenkort een nieuwe – milieuvriendelijke – auto aan te schaffen, dan kan het lonen om deze aanschaf nog in 2015 te laten plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2016 worden de bijtellingspercentages voor privégebruik behoorlijk verhoogd. Schaft u de auto nog in 2015 aan, dan kunt u nog 60 maanden (5 jaar) gebruik maken van de lagere bijtellingspercentages.

Aflossen kleine hypotheek

Heeft u nog een kleine hypotheek op uw woning, overweeg dan om deze af te lossen. U hoeft dan geen eigen-woningforfait meer in aanmerking te nemen. Daarnaast verlaagt het uw belaste vermogen in box 3.

Voorkom belastingrente

Indien u een winst heeft behaald en inkomstenbelasting moet nabetalen, zorg dan dat de (voorlopige) aanslag hierop is aangepast voor 1 mei na afloop van betreffend boekjaar. Wacht u langer, dan bent u 4% rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voorkom verliesverdamping

Verliezen uit 2006 en eerdere jaren gaan per 31 december 2015 verdampen. Laat goed bezien of het wellicht toch nog mogelijk is (een deel van) deze verliezen te verrekenen door bijvoorbeeld stille reserves in de activa te realiseren.

Pensioenopbouw bij eigen B.V.

U kunt ervoor kiezen om een pensioen bij uw eigen B.V. te gaan opbouwen. De opbouw van het pensioen is voor de B.V. aftrekbaar, waardoor u een liquiditeitsvoordeel kunt behalen. Vanzelfsprekend heeft een dergelijke opbouw ook een groot aantal verplichtingen en brengt het mogelijk ook risico’s met zich mee. Op dit moment is er veel gaande met betrekking tot het pensioen eigen beheer, hetgeen u wellicht ook al gemerkt heeft middels de jaarlijkse aanvulling of aanpassing van de pensioenbrieven. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Voorkom belastingrente

Indien u een winst heeft behaald en vennootschapsbelasting moet nabetalen, zorg dan dat de (voorlopige) aanslag hierop is aangepast voor 1 mei na afloop van betreffend boekjaar. Wacht u langer, dan bent u 8,05% rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag.

 

LOONBELASTING

Verplichte overgang naar werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Binnen de WKR is alles wat vergoed en verstrekt wordt aan een werknemer loon, maar bestaat er een vrije ruimte, een aantal gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen voor een aantal voorzieningen op de werkplek.

De vrije ruimte – een ruimte waar geen onderbouwing voor de verstrekking nodig is – bedraagt in 2015 1,2% van het totale fiscale jaarloon. Alle vergoedingen of verstrekkingen welke boven deze vrije ruimte komen en niet vallen onder de noemer gerichte vrijstelling of nihil waardering, worden belast bij werkgever met een eindheffing van 80%!! Dit kan voor een aantal werkgevers grote gevolgen hebben. Denk daarbij aan de – meestal niet onderbouwde – onkostenvergoedingen die aan werknemers (ook de DGA zelf) worden verstrekt. Wij verwijzen u voor deze werkkostenregeling naar onze eerdere mailing (zie onze site) en naar het eerder ontvangen schrijven.

Afrekening werkkostenregeling

Zoals hiervoor aangegeven, dient u over het bedrag dat de vrije ruimte binnen de WKR overschrijdt een eindheffing te betalen van 80%. Deze afdracht dient te worden gedaan in het 1e aangiftetijdvak na afloop van het boekjaar. Voor 2015 zal de afdracht derhalve in de aangifte loonheffing over januari 2016 verwerkt dienen te worden. Indien wij voor u de loonadministratie verzorgen, zullen wij dit gaan berekenen en verwerken.

Gebruik vrije ruimte werkkostenregeling

Blijft u met uw kosten, welke onder de werkkostenregeling vallen, binnen de belastingvrije ruimte van 1,2% (zie hiervoor), maak dan in 2015 nog gebruik van deze ruimte middels een onkostenvergoeding. Houdt er echter rekening mee dat u dit niet geheel onbeperkt kunt toepassen, zeker niet bij grotere bedragen / ruimtes.

Kerst- en nieuwjaarsborrel

De kosten van een kerst- en nieuwjaarsborrel buiten de deur, vallen onder de werking van de werkkostenregeling. Om deze kosten buiten de werkkostenregeling te houden – met een mogelijke besparing van 80% eindheffing over deze kosten – kunt u overwegen deze borrel(s) binnen uw eigen deuren te houden. In dat geval worden ze namelijk niet meegerekend voor de werkkostenregeling.

Risico’s inlenen personeel / uitbesteden van werk

Als u regelmatig werk uitbesteedt of personeel inleent, dient u rekening te houden met het volgende. Naast het feit dat u geconfronteerd kunt worden met aansprakelijkstellingen als de uitlener of degene die het werk uitvoert zijn verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst niet nakomt voor de omzetbelasting of loonheffing, is het vanaf 1 juli 2015 ook zo dat je aansprakelijk gesteld kunt worden indien de uitlener of uitvoerder van de werkzaamheden niet voldoende loon uitbetaalt aan zijn werknemers. U wordt dan als opdrachtgever mogelijk aansprakelijk gesteld voor het niet-betaalde loon.

Auto van de zaak – bijtelling

Bent u in loondienst en heeft u een auto van de zaak, dan dient de bijtelling via de salarisadministratie te lopen. Bij wijziging van de auto dient u eraan te denken dit tijdig door te geven aan uw loonadministrateur. Ook moet beoordeeld worden wat het bijtellingspercentage van uw auto is.

Verdwijnen verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) worden volgens de huidige plannen vanaf 2016 beiden verantwoordelijk voor de kwalificatie van hun onderlinge arbeidsverhouding. Deze nieuwe regeling, genaamd ”Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties” (DBA), zal waarschijnlijk per 1 april 2016 in werking gaan treden. Tot dat tijdstip is de VAR 2014 of VAR 2015 geldig, dit zolang het werk hetzelfde blijft en wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

Modelovereenkomsten Wet DBA

Zoals hiervoor aangegeven zal de wet DBA, als vervanger van de VAR, waarschijnlijk per 1 april 2016 in werking treden. U kunt als opdrachtgever en opdrachtnemer dan gebruik maken van de inmiddels gepubliceerde (3) modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn terug te vinden op de site van de Belastingdienst. Vanzelfsprekend kunt u zich ook tot ons wenden om dergelijke (model-)overeenkomsten op te stellen. 

De Wet werk en zekerheid (Wwz) – ontslag personeel i.c.m. transitievergoeding

Zoals u ondertussen al heeft vernomen heeft deze wet invloed op het flexrecht, het ontslagrecht en de werkeloosheidswet (WW).

Per 1 juli 2015 heeft u als werkgever te maken met de zogenaamde transitievergoeding (het ontslagrecht). Iedere werknemer die 2 jaar of langer bij u heeft gewerkt en waarbij u het initiatief heeft genomen tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, heeft recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in loondienst is en de hoogte van het salaris. De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000, dan wel maximaal een jaarsalaris als deze werknemer meer dan € 75.000 verdiende.

Laat uw gedifferentieerde premie Wkh controleren

Als u personeel in loondienst heeft welke verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, dan heeft u onlangs een schrijven van de Belastingdienst ontvangen waarin uw percentage voor de premie werkhervattingskas (Wkh) is aangegeven. Stuurt u deze a.u.b. aan ons toe ter controle. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat u in een verkeerde sector bent ingedeeld door de Belastingdienst en daardoor mogelijk teveel premie betaalt.

 

OMZETBELASTING (BTW)

Correctie privégebruik in laatste aangifte opnemen

In het laatste aangiftetijdvak over 2015 dient u de correcties BTW voor privégebruik op te nemen. Met name het privégebruik auto is hierin een veelvoorkomende correctie. Heeft u een auto van de zaak en bent u BTW-plichtig, dan dient u 2,7% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto aan BTW af te dragen. Is de auto inmiddels 5 jaar in gebruik binnen uw onderneming, dan bedraagt het percentage 1,5%. Als er bij de aanschaf van de auto geen BTW is geclaimd (marge-auto), dan kan ook worden volstaan met een correctie van 1,5% over de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Suppletieaangifte BTW

Zoals in eerdere mailingen door ons aangegeven, is de Belastingdienst volop bezig met de controle op de BTW- afdrachten. Aan het einde van ieder boekjaar maken wij een herrekening van de BTW en wordt er een zogenaamde suppletieaangifte ingediend voor het verschil. Gezien de verscherpte controle is het dan ook voor iedere ondernemer zaak om het juiste bedrag aan BTW af te dragen. Dit voorkomt (soms forse) naheffingen en boetes!!

BTW oninbare vorderingen

Heeft u oninbare vorderingen, vraag dan de afgedragen BTW hierover terug. Let op: hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Draagt u over een boekjaar minder dan  € 1.883 aan omzetbelasting af (na aftrek voorbelasting), dan heeft u mogelijk recht op gehele of gedeeltelijke teruggaaf van deze afgedragen omzetbelasting door toepassing van de KOR.  Deze regeling geldt overigens niet voor rechtspersonen (B.V.’s, stichtingen, enz.). 

Risico’s inlenen personeel / uitbesteden van werk

Als u regelmatig werk uitbesteedt of personeel inleent, dient u rekening te houden met het volgende. Naast het feit dat u geconfronteerd kunt worden met aansprakelijkstellingen als de uitlener of degene die het werk uitvoert zijn verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst niet nakomt voor de omzetbelasting of loonheffing, is het vanaf 1 juli 2015 ook zo dat je aansprakelijk gesteld kunt worden indien de uitlener of uitvoerder van de werkzaamheden niet voldoende loon uitbetaalt aan zijn werknemers. U wordt dan als opdrachtgever mogelijk aansprakelijk gesteld voor het niet-betaalde loon.

 

SCHENKEN EN ERVEN

Belastingvrij schenken tot € 100.000

Tot 1 januari 2015 kon u nog gebruik maken van een belastingvrije schenking aan derden (niet per se familie) van maximaal € 100.000, indien de ontvanger deze schenking gebruikte voor aflossing, verbetering of verbouwing van zijn / haar eigen woning. Ook het kwijtschelden van een deel van een lening welke u heeft verstrekt aan een derde – en deze is besteed aan de eigen woning – kwam voor deze regeling in aanmerking. Volgens de huidige belastingplannen komt deze regeling met ingang van 1 januari 2017 weer terug, met die restrictie dat alleen geschonken kan worden aan personen van 18 t/m 39 jaar. De vrijstelling hoeft dan niet ineens te worden benut, het kan ook uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Vergeet bij dergelijke schenkingen niet om tijdig aangifte schenkbelasting te doen. Voor het jaar 2016 geldt een maximale schenking van € 53.016 (2015: € 52.752)

Reguliere schenkingsvrijstelling

Naast voornoemde schenking kunt u ook jaarlijks de reguliere schenkingen doen:

– aan kinderen een bedrag van € 5.277 per kind (tarief 2015);

– aan kleinkinderen of derden € 2.111;

– aan kinderen van 18 t/m 39 jaar eenmalig € 25.322;

– aan kinderen van 18 t/m 39 jaar eenmalig € 52.752, indien deze schenking wordt besteed aan aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, aflossing van een eigen woningschuld of voor een kostbare studie of opleiding.

Tijdige aangifte schenking

Heeft u in 2015 een schenking verricht, dan dient van deze schenking vóór 1 maart 2016 aangifte gedaan te worden. Uitzondering hierop is als u een schenking van maximaal € 5.277 heeft verricht aan uw kinderen of maximaal  € 2.111 aan kleinkinderen of derden.

ALGEMEEN

Blauwe envelop verdwijnt!

De blauwe belastingenvelop zal – na 100 jaar – verdwijnen en worden vervangen door een digitale berichtenstroom. Vanaf november 2015 zullen o.a. de toeslagen via deze digitale weg aan u worden toegezonden.  De digitale post wordt verstuurd naar een persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid.nl. Om deze berichten te kunnen lezen, dient u een zogenaamde DigiD aan te vragen. Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij u nader informeren. De aanvraag van genoemde DigiD dient u echter persoonlijk te regelen.

Flex-app

Reeds enige tijd is ook de Flex-app in gebruik. U kunt deze app gratis downloaden binnen de bekende app-stores. Met deze app kunt u ook via uw smartphone of tablet uw accorderingen regelen of uw elektronisch dossier op FlexAccount Online inzien.

Rechtstreekse nummers medewerkers FlexAccount B.V.

Ter herinnering delen wij u mede dat een groot aantal medewerkers van FlexAccount B.V. via rechtstreekse telefoonnummers bereikbaar is. Voor u kan het makkelijk zijn dat u betreffende medewerker direct aan de lijn krijgt. De  nummers staan vermeld bij de afzendergegevens onder ieder mailbericht. Maak gebruik van deze nummers voor een snellere behandeling!!

Postbusnummer

Indien u ons stukken  per post wilt toezenden, verzoeken wij u dit NIET aan ons postbusadres te zenden, maar aan Slenkweg 2, 6684 DK Ressen.

Goede doelen 2015

Zoals bekend doen wij vanuit FlexAccount B.V. niet aan kerst- en nieuwjaarskaarten, maar besteden wij deze gelden aan goede doelen. Voor 2015 worden de volgende goede doelen een warm hart toegedragen:

– etentje voor 35 à 40 personen van het Verzorgingstehuis in Gendt;

– dameskleding voor de minder bedeelden onder ons;

– verstrekken van speelgoed aan kinderen welke normaliter niets krijgen.

Sluiting kantoor tijdens de feestdagen

Ons kantoor is op 24 december en 31 december 2015 vanaf 16.00 uur gesloten.

Op vrijdag 1 januari 2016 zal ons kantoor de gehele dag gesloten zijn. De overige werkdagen is ons kantoor geopend tijdens de normale kantooruren van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Namens ons gehele team wensen wij een ieder hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2016!!!

FlexAccount B.V.

December 2015