Nieuwsberichten ministerie van Financiën

Toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer
Per 1 december 2013 mag de Belastingdienst alleen nog maar bankrekeningnummers accepteren die op naam staan van degenen die recht hebben op uitbetaling van Toeslagen en belastingteruggaven. Staatssecretaris Frans Weekers: ‘Dit is een belangrijke maatregel in het antifraudebeleid van de Belastingdienst waardoor fraudeurs niet langer misbruik kunnen maken door bankrekeningnummers te wijzigen in een eigen nummer. Dit werkt veel efficiënter, voorkomt foutieve betaling en het geld komt terecht bij de rechtmatige ontvanger.’

Nu is het nog zo dat mensen meer dan één bankrekeningnummer mogen opgeven voor uitbetaling van toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting. Dit nummer hoeft niet op naam van de belanghebbende te staan. Daardoor is rechtstreekse uitbetaling aan een verhuurder, kinderopvanginstelling of zorgverzekeraar of andere derde eenvoudig te regelen. In de praktijk blijkt helaas dat deze werkwijze fraudegevoelig is en tot vergissingen leidt. Om dit te voorkomen, is de wetgeving aangepast.

Controle
Bij iedere opgaaf of verandering van het rekeningnummer wordt gecontroleerd of dit op naam van betreffende persoon staat. Is dat niet direct duidelijk, dan moet de belanghebbende bewijzen dat het nummer op naam staat van de persoon. Voor een aantal uitbetalingen is een uitzondering gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbetaling voor iemand die onder curatele is gesteld, aan kinderopvanginstellingen waarmee de Belastingdienst een convenant heeft gesloten, aan bewindvoerders en aan schuldhulpverleners.

Overgangsperiode
De nieuwe wetgeving gaat in op 1 december 2013, met een overgangsperiode tot 1 juli 2014. Die tussenperiode moet mensen in staat stellen de nodige wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven.

In het begin van 2014 krijgen de burgers en ondernemers van wie de huidige bankrekening die bekend is bij de Belastingdienst niet op hun eigen naam staat, bericht van de Belastingdienst met het verzoek om een bankrekening door te geven die wel op hun naam staat. Zo lang die brief nog niet ontvangen is, hoeven burgers en ondernemers niets te doen.

Personen die meer dan één rekeningnummer hebben opgegeven bij de Belastingdienst, moeten aangeven welk bankrekeningnummer ze willen behouden. Ook deze groep ontvangt een bericht in het begin van 2014.

Mensen van wie bij de Belastingdienst nu al één rekeningnummer op eigen naam bekend is, hoeven niets te doen en ontvangen geen bericht.

De Belastingdienst heeft halverwege 2014 een register waarin voor elke burger of ondernemer een rekeningnummer is dat op naam van de burger of ondernemer staat. Het mag ook een en/of rekening zijn.

Informatie
Mensen worden in het eerste kwartaal van 2014 per brief geïnformeerd over de gevolgen van de verandering voor hun persoonlijke situatie. Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: Belastingdienst.nl/geldzaken.