Vereenvoudiging BV-recht

Afgelopen week is een wetsvoorstel aangenomen waardoor ondernemers met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap (BV) kunnen oprichten.

Allereerst is er de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000 als startkapitaal. Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober 2012 zelf kiezen welk bedrag ze bij de oprichting van een BV inbrengen. Hierdoor zal het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker worden om voor deze rechtsvorm te kiezen.

Door de flexibilisering van het BV-recht zal ook de thans verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng verdwijnen. Hierdoor vervalt ook een groot deel van de extra kosten bij oprichting van een BV.

Voor ondernemers die een standaard BV willen oprichten, zullen de statuten daarvan straks op één blaadje passen. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig. De grote vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de Wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuur benoemt, de mogelijkheid tot uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

Bij een besloten vennootschap is er sprake van een afgescheiden vermogen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld – onder voorwaarden – bij een faillissement het privévermogen van de ondernemer buiten schot blijft. In de praktijk is het echter zo dat met name bij investeringen en de daaraan gekoppelde financieringen, de bankinstelling aan de ondernemer zal vragen in privé mee te tekenen. Hierdoor zal de ondernemer wel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze schuld.

Overigens kan het – mede afhankelijk van de hoogte van de winst en de risico’s – fiscaal nog steeds aantrekkelijker zijn om uw onderneming in een eenmanszaak of vennootschap onder firma uit te (blijven) oefenen. Dit wordt met name veroorzaakt door de ondernemingsfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling, etc.).

Hebt u nog vragen of opmerkingen over de vereenvoudiging van het BV-recht, dan zijn onze accountmanagers uiteraard te allen tijde bereid u te woord te staan.

FlexAccount B.V.
Juni 2012